Project Description

לעבודה על מרקמים בגיל הרך יש השפעה רבה על התפתחות הילד. חשוב להבין שהמגע הוא השלב הראשוני והשפה הראשונה אותה מפתח התינוק. עבודה וחשיפה למרקמים שונים יכולה לפתוח לתינוק שפע עשיר וקדם אותו משמעותית בהתפתחותו.